Regulamin zajęć - Course rules


...

Poniższy Regulamin został zamieszczony wyłącznie dla studentów:

mgr Marzeny Burzyńskiej

semestr letni 2018/19

Student jest proszony o zapoznanie się z informacjami zawartymi na stronach internetowych Uniwersytetu oraz Studium:

http://uni.wroc.pl/

http://www.spnjo.uni.wroc.pl/

Zasady nauczania języków obcych: Zarządzenie Rektora nr 117/2017.pdf

Powinien również na bieżąco śledzić zamieszczane tam aktualizacje. Informacje zawarte poniżej są wyciągiem z regulaminu pracy Studium bądź ustaleniami roboczymi mającymi na celu umożliwienie realizacji tego regulaminu.

 §1.  Uczęszczanie na zajęcia.

1. Student  może  opuścić maksymalnie 20% zajęć. Dotyczy to nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych łącznie. Oznacza to w szczególności:

- przy 30 spotkaniach -  pięć  razy  w  semestrze;

- przy 14 spotkaniach – trzy razy w semestrze;

- przy 10 spotkniach - dwa razy w semestrze

2. Nie ma możliwości indywidualnego odrobienia zajęć.

3. Potwierdzeniem obecności studenta na zajęciach jest jego własnoręczny podpis na liście obecności.

4. Student winien kontrolować ilość swoich nieobecności. W razie potrzeby student sam sprawdza ilość swoich nieobecności licząc ilość swoich podpisów na kartach obecności w godzinach konsultacji prowadzącej zajęcia w siedzibie Studium.

http://spnjo.uni.wroc.pl/pl/news/konsultacje/3-konsultacje

§2. Formy oceniania.

1. Student otrzymuje dwa rodzaje ocen:

- oceny ze swoich sprawności językowych (słuchanie, czytanie, pisanie, mówienie);

- oceny z kolokwiów sprawdzających praktyczne opanowanie materiału leksykalno-gramatycznego przerabianego w danym semestrze..

2. Terminy kolokwiów oraz testów sprawności językowych (słuchanie, czytanie, pisanie) ustala prowadząca po konsultacji ze studentami.

3. Sprawność mówienia jest oceniana na bieżąco podczas zajęć.

4. Na poziomach B2 II oraz B2 plus student przedstawia prezentację multimedialną, która ma procentowo wagę kolokwium z zastrzerzeniem, iż warunkiem koniecznym do zaliczenia semestru jest uzyskanie oceny pozytywnej z kolokwium sprawdzającego opanowanie przerabianego w trakcie semestru materiału.

5. W przypadku nieobecności na kolokwium należy przystąpić do niego w ciągu dwóch tygodni od pojawienia się na zajęciach po nieobecności.  W razie nieprzystąpienia do kolokwium, po terminie dwóch tygodni student otrzymuje z tego kolokwium ocenę niedostateczną.

6. W ciągu dwóch tygodni od ogłoszenia wyników student może przystąpić do poprawienia każdej oceny z kolokwium.

7. Ocenę z kolokwium można poprawić jeden raz.

8. W przypadku poprawiania oceny z kolokwium, ostateczną oceną jest średnia z dwóch prób.

9. Kolokwia oraz testy sprawdzające poziom sprawności językowych należy wykonywać samodzielnie. Student, który pisze kolokwium lub test w sposób niesamodzielny lub też usiłuje posługiwać się jakimikolwiek niedozwolonymi formami pomocy otrzymuje ocenę niedostateczną oraz traci prawo poprawienia oceny.

10. Ocenę semestralną student otrzymuje na ostatnich zajęciach w semestrze niezależnie od swojej wcześniejszej frekwencji.

11. Na ocenę z prezentacji multimedialnej mają wpływ następujące komponenty:

A. Indywidualny wkład studenta w przygotowanie prezentacji;

B. Forma prezentacji: trójdzielność; jasność przekazu; kontakt z widownią (w tym kontakt wzrokowy);

C. Język prezentacji: gramatyka i pisownia; wymowa; biegłość wysławiania się.

12. W trakcie prezentacji student nie może korzystać z żadnej innej pomocy oprócz przygotowanego przez siebie materiału multimedialnego.  Prezentacja powinna trwać około 20 minut.

 §3. System oceniania.

1. Elementy składowe oceny semestralnej  są następujące:

- Średnia ocen ze wszystkich sprawności językowych stanowi 30% oceny końcowej;

- Średnia ocen ze wszystkich kolokwiów stanowi 70% oceny końcowej.

2. Aby obliczyć swoją średnią semestralną  należy wykonać następujące kroki:

KROK 1: Obliczyć średnią z każdej sprawności językowej osobno, następnie dodać do siebie te cztery wartości, a wynik tego działania podzielić  przez  4. Tak otrzymana liczba będzie zaznaczona dalej symbolem X ;

KROK 2:  Obliczyć średnią z każdego kolokwium osobno, następnie dodać do siebie te wartości, a wynik działania podzielić  przez  ilość kolokwiów w semestrze. Tak otrzymana liczba będzie zaznaczona dalej symbolem Y ;

KROK 3:  Obliczyć średnią semestralną wykonując działanie: 0,3 X + 0,7 Y

3. Skala ocen jest następująca:

Średnia semestralna: 3,00 – 3,24 = dostateczny

Średnia semestralna: 3,25 – 3,74 = dostateczny plus

Średnia semestralna: 3,75 – 4,24 = dobry

Średnia semestralna: 4,25 – 4,74 = dobry plus

Średnia semestralna: 4,75 – 5,00 = bardzo dobry

 §4. Blended learning.

1. Metodą obowiązującą na lektoracie jest metoda zwana Blended learninghttps://blended.online.ucf.edu/about/what-is-blended-learning/

2. Wszelkie informacje dotyczące funkcjonowania platformy w naszym Uniewersytecie są zamieszczone na: http://angielskawyspa.pl/dydaktyka-2/e-learning

 

PRAGNĘ PODKREŚLIĆ, ŻE BARDZO CHĘTNIE ODPOWIEM NA WSZELKIE PAŃSTWA PYTANIA DOTYCZĄCE POWYŻSZYCH USTALEŃ ORAZ PRZEDYSKUTUJĘ KAŻDĄ EWENTUALNĄ PROPOZYCJĘ ZMIAN W TERMINIE UMOŻLIWIAJĄCYM WPROWADZENIE TYCH ZMIAN W ŻYCIE.

 

Życzę Państwu serdecznie wielu sukcesów w nadchodzącym semestrze!

Marzena Burzyńska

***

The following has been posted exclusively for the groups of:

mgr Marzena Burzyńska

winter term 2018/19

Students are asked to read the information on the website of

the University and SPNJO:

http://uni.wroc.pl/

http://www.spnjo.uni.wroc.pl/

They should also keep track of the updates posted there.

 §1. Class attendance.

1. Students may leave a maximum of 20% of classes. This means in particular:

if a course contains 30 meetings -  student may skip classes 5 times per term;

if a course contains 14 meetings -  student may skip classes 3 times per term;

if a course contains 10 meetings -  student may skip classes 2 times per term;

2. There is no way of making up for individual classes.

3. To confirm their presence, students put their signature on the attendance list.

4. If necessary, students may check their attendance during the teacher’s office hours.

http://spnjo.uni.wroc.pl/pl/news/konsultacje/3-konsultacje

§2. Assessment areas.

1. There are two areas of assessment:

- language skills tests assessment (listening, reading, writing, speaking);

- current tests assessment

2. Dates of the above are given at the beginning of each term.

3. The speaking skill is assessed during the lessons.

4. At levels: B2 and B2 plus, students present one multimedia presentation.

5. In case of absence at a test students should set it within two weeks after coming back to university.

 6. Students can set each test twice.

7, 8. If a student decides to set a test twice, their final grade will be the average from both attempts.

9, 10. A student receives his/her final grade during the last term meeting, regardless of their previous attendance.

11. The assessment of a multimedia presentation contains the following components:

A. The individual contribution of the student in preparing their presentation;

B. Form of presentation: layout of the presentation (three main parts); clarity of the message; contact with the audience (including eye contact);

C. Language of presentation: grammar and spelling; fluency; pronunciation.

12. During presentations students are not allowed to benefit from any other aid apart from their multimedia content. Presentations should last approximately 20 minutes.

 §3. Evaluation system.

1. The components of the term grade are as follows:

- language skills tests results represent 30% of the final grade;

- current tests results represent 70% of the final grade.

2. To calculate his/her term average, a student should follow steps 1-3 below:

STEP 1: Calculate the mean from each language skills separately and then add up these four values. Divide the result by 4. You will get value X.

STEP 2: Calculate the mean of each current test separately, then add up all those values ​​and divide the result by the number of all the current tests written in the term. You will get value Y.

STEP 3: Calculate the term average by performing the operation: 0.3 X + Y 0.7

3. The grading scale is as follows:

Term average: 3,00 - 3,24 = Sufficient (3,0)

Term average: 3,25 - 3,74 = Sufficient plus (3,5)

Term average: 3.75 - 4.24 = Good (4,0)

Term average: 4.25 - 4.74 = Good plus (4,5)

Term average: 4.75 - 5.00 = Very good (5,0)

 §4. Blended learning.

1. The method used for the course is called: Bleanded learning.

https://blended.online.ucf.edu/about/what-is-blended-learning/

2. Students wishing to use the platform etutor.pl - please consult: 

http://angielskawyspa.pl/dydaktyka-2/e-learning


I wish you much success for the incoming term!

Marzena Burzyńska

***